Етичний кодекс громадських обʼєднань

В Асоціації українських організацій в Естонії (UOAE) ми віримо, що об’єднання можуть і мають бути більш відкритими та прозорими, ніж організації в інших секторах. Тут на допомогу приходить ухвалений у квітні 2002 року на Генеральній асамблеї Круглого столу некомерційних організацій Естонії в Тарту.

Громадські обєднання вітають чесність, рівність, гідність, відкритість, солідарність, готовність до співпраці, різноманіття, благонадійність та діє згідно до цих цінностей. Наша співпраця ґрунтується на дружньому партнерстві, взаємоповазі та визнанні. Обов’язок громадських обєднань – зробити свій внесок у створення безпечного, врівноваженого та турботливого по відношенню до своїх членів суспільства. У своїй щоденній діяльності громадські обєднання виходить із чинних законів та інших правових актів Естонської Республіки. 

ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

Демократичне керівництво та діяльність

 1. У громадського об’єднання чітка та зрозуміла місія. При виконанні місії громадянське об’єднання слідує статуту, внутрішнім документам та стандартам дії організації.
 2. Громадське об’єднання висловлює та представляє різні інтереси та потреби людей. Громадське об’єднання залучає людей у розвиток громадянського суспільства у вигляді громадянської освіти, демократії участі, представництва та інших форм.
 3. Громадське об’єднання як добровільне об’єднання членів суспільства поважає своїх членів, забезпечує демократичне управління, дотримується принципів відповідальності керівництва та працівників, реагує на їх провини.
 4. Громадське об’єднання вважає залучення людей до добровільної діяльності пріоритетом громадянського суспільства та вітає це.
 5. Громадське об’єднання послідовно прагне вмілої діяльності, професіоналізму та досконалості з метою досягнення кращих результатів роботи та суспільного визнання.
 6. Громадське об’єднання, отримуючи кошти для своєї діяльності, в більшоті випадків, від дарувальників та пожертвувачів, поважає їхні інтереси та використовує отримані кошти цілеспрямовано.

Громадська сміливість та громадська позиція

 1. Громадське об’єднання виявляє сміливість у боротьбі із соціальною несправедливістю.
 2. При прояві некомпетентності та ігнорування принципів соціальної справедливості у законах та інших правових актах громадське об’єднання проводить роботу щодо їх зміни.
 3. Громадське об’єднання не застосовує і не пропагандує насильство для вираження своїх думок, досягнення цілей чи привернення уваги громадськості.

Господарське та раціональне використання коштів та майна

 1. Для досягнення своїх цілей громадське об’єднання використовує природне, людське та духовне надбання, а також матеріальні та майнові засоби по-господарськи та раціонально, враховуючи потреби сьогоднішнього та завтрашнього поколінь.
 2. Громадське об’єднання в якості, як прохача, так і дарувальника діє з добрих традицій фінансування, обґрунтованості та прозорості бюджетів і уникає подвійного фінансування.

Відповідальність та підзвітність

 1. Громадське об’єднання надає звіт та відповідає за досягнення цілей та використовувані для цього способи та засоби перед своїми засновниками, дарувальниками, благодійникам та громадськістю.
 2. Громадянське об’єднання вважає важливим готовність до звітності, яку забезпечує вміле керівництво, внутрішня звітність та дотримання добрих традицій бухгалтерії.
 3. Громадянське об’єднання оприлюднить звіт про свою діяльність та фінансовий звіт принаймні один раз на рік.

Відкритість та прозорість

 1. Інформація про місію, членство, діяльність та фінансування громадянського об’єднання має бути відкритою і зрозумілою.
 2. Громадянське об’єднання спілкується з усіма відкрито та прямо, не діє анонімно.
 3. Громадське об’єднання відкрите для нових ідей та різних думок, а також для співпраці в ім’я досягнення спільних цілей.

Незалежність та запобігання конфлікту інтересів

 1. Громадське об’єднання є незалежним у постановці цілей, прийнятті рішень та вчинках і уникає потрапляння під контроль партій, публічних інституцій або приватних підприємств, коли втрачається самостійність цивільних об’єднань, їх незалежність та здатність діяти у суспільних інтересах.
 2. Громадське об’єднання та особи, що працюють у ньому, запобігають виникненню конфлікту інтересів. При прояві конфлікту інтересів громадське об’єднання вживає необхідних заходів щодо його ліквідації.

Вірність своєму слову та визнання авторства ідей

 1. Громадське об’єднання дотримується як письмовим, так і усним угодам і договорам. 
 2. Громадське об’єднання поважає авторство та приналежність ідей та проєктів інших об’єднань. Терпимість
 3. Громадське об’єднання визнає відмінності способу думок, різноманітність об’єднань та їх цілей.
 4. Громадське об’єднання не паплюжить інші об’єднання, працюючих у них людей та їх думки.

Ухвалено на Загальних зборах Круглого столу недохідних об’єднань Естонії 7 квітня 2002 р. в Тарту.

VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKS

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis ( UOAE ) usume, et ühendused saavad ja peaksid olema avatumad ja läbipaistvamad kui teiste sektorite organisatsioonid. Siin tulebki appi 2002. aasta aprillis Tartus Eesti MTÜ-de Ümarlaua üldkogul vastu võetud resolutsioon.

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.